Iepakojuma dizains sidra komplektam.  Pasūtītājs - Tālavas sidrs
Iepakojuma dizains sidra komplektam. Pasūtītājs – Tālavas sidrs